ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน Business Matching

เสวนาเปิดจักรวาลแห่ง ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
ที่จะสร้างรายได้ สร้างมูลค่า และแรงบันดาลใจให้กับธุรกิจของคุณ

ลงทะเบียน

ประชุม/สัมมนา/อบรม

วันที่ 18 กรกฏาคม 2566

seminar

เสริมแกร่ง กล้าแข่งขัน ในตลาดนานาชาติ ด้วยผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม (Eco Products)

 1. ดร.ศิริพร ลาภเกียรติถาวร
  ผู้อำนวยการศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมวัสดุ
  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
 2. ดร.อัญชนา พัฒนสุพงษ์
  ผู้อำนวยการห้องปฏิบัติการทดสอบการสลายตัวทางชีวภาพของวัสดุ
  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
 3. คุณเอก เอื้อตระการวิวัฒน์
  ผู้อำนวยการกองประเมินและรับรองผลิตภัณฑ์
  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
 4. ดร.ศิริวรรณ ตั้งแสงประทีป
  นักวิจัยอาวุโส ห้องปฏิบัติการการพัฒนาบรรจุภัณฑ์
  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
 5. คุณณัฐ์ธนกร ฉิมวิเนตร
  ตัวแทนฝ่ายขายต่างประเทศ
  บริษัท แวนด้า แพค จำกัด
  Moderator: ดร. โสภาพรรณ สัญญาณเสนาะ
  ผู้อำนวยการสำนักจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

วันที่ 18 กรกฏาคม 2566
เวลา : 13.30 - 16.30 น.
สถานที่ : รอยัลพารากอน ฮอลล์
ห้อง : Meeting 1 - 2
จำนวนคนที่ลงทะเบียน
0 / 50
seminar

NQI for Food System

 1. ดร.จิราภรณ์ บุราคร
  นักวิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญ, กรมวิทยาศาสตร์บริการ
 2. คุณขนิษฐา อินทร์ประสิทธิ์
  หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยและพัฒนาอาหารแปรรูป, กรมวิทยาศาสตร์บริการ
 3. คุณเยาวลักษณ์ ชินชูศักดิ์
  นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
 4. คุณฐานันดร พิทักษ์เกียรติ
  นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ, กรมวิทยาศาสตร์บริการ
  Moderator: ดร.สุวรรณี แทนธานี
  นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ, กรมวิทยาศาสตร์บริการ

วันที่ 18 กรกฏาคม 2566
เวลา : 13.30 - 16.30 น.
สถานที่ : รอยัลพารากอน ฮอลล์
ห้อง : Meeting 3 - 4
จำนวนคนที่ลงทะเบียน
0 / 55
seminar

การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา กรณีเกิดการละเมิด/ข้อพิพาท

 1. ดร.ใจรัก เอื้อชูเกียรติ
  ที่ปรึกษาอาวุโส, สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต
  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 2. คุณอรุณศรี ศรีธนะอิทธิพล
  ที่ปรึกษาอาวุโส, สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต
  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

วันที่ 18 กรกฏาคม 2566
เวลา : 13.30 - 16.30 น.
สถานที่ : รอยัลพารากอน ฮอลล์
ห้อง : Meeting 5
จำนวนคนที่ลงทะเบียน
0 / 80
seminar

การใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาเชิงสาธารณะและพาณิชย์ (กรณีศึกษา)

 1. คุณจิราภรณ์ เหลืองไพรินทร์
  ผู้อำนวยการ ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา, มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 2. คุณพิมพ์ประไพ ธีระชีพ
  ผู้อำนวยการฝ่ายการบริหาร, บริษัท P & L Consultant จำกัด

วันที่ 18 กรกฏาคม 2566
เวลา : 13.30 - 16.30 น.
สถานที่ : รอยัลพารากอน ฮอลล์
ห้อง : Meeting 6
จำนวนคนที่ลงทะเบียน
0 / 80

วันที่ 19 กรกฏาคม 2566

seminar

การจัดเตรียมคำขอ และแนวทางการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์สมุนไพร

ภญ.วิวรรณ ชมพืช
เภสัชกรชำนาญการ กลุ่มกำกับดูแลก่อนออกสู่ตลาด
กองผลิตภัณฑ์สมุนไพร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

วันที่ 19 กรกฏาคม 2566
เวลา : 10.00 - 12.00 น.
สถานที่ : รอยัลพารากอน ฮอลล์
ห้อง : Meeting 1 - 2
จำนวนคนที่ลงทะเบียน
0 / 50
seminar

เตรียมความพร้อมของข้อมูลด้านระบบสารสนเทศตาม พรบ. TRIUP

ผู้แทนทีมพัฒนาระบบ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

 1. คุณคุณัญญา สิงห์มี
 2. คุณวิโรจน์ เม่นสุวรรณ
 3. คุณจารุวัตร เดือนแจ่ม

วันที่ 19 กรกฏาคม 2566
เวลา : 10.00 - 12.00 น.
สถานที่ : รอยัลพารากอน ฮอลล์
ห้อง : Meeting 3 - 4
จำนวนคนที่ลงทะเบียน
0 / 55
seminar

ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์และมาตรฐานสำคัญที่ผู้ประกอบการควรรู้

 1. ศ.ดร.ศิริรัตน์ เร่งพิพัฒน์
  อาจารย์ประจำ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 2. ดร.กิตติพงษ์ เอื้อสุนทราชุน
  Chief Scientific Officer, GENEPEUTIC BIO CO., LTD.
 3. ภก.ธนพล วงศ์แก้ว
  เภสัชกรชำนาญการ
  สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
  Moderator: ดร.ชัยยง โกยกุล
  อาจารย์ประจำ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันที่ 19 กรกฏาคม 2566
เวลา : 10.00 - 12.00 น.
สถานที่ : รอยัลพารากอน ฮอลล์
ห้อง : Meeting 5
จำนวนคนที่ลงทะเบียน
0 / 80
seminar

Key Steps to Unleash Innovation and Drive Your Startup

Ma Mun Thoh
Industrial Liaison Office
Technology Transfer and Innovation (TTI), NUS Enterprise

วันที่ 19 กรกฏาคม 2566
เวลา : 10.00 - 12.00 น.
สถานที่ : รอยัลพารากอน ฮอลล์
ห้อง : Meeting 6
จำนวนคนที่ลงทะเบียน
0 / 80
seminar

การจัดเตรียมคำขอ และแนวทางการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์

 1. ภก.ณัฐพร ธัญญเกษตร
  เภสัชกรชำนาญการ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
 2. ภญ.ณัฐธิชา สุปารา
  เภสัชกรชำนาญการ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

วันที่ 19 กรกฏาคม 2566
เวลา : 13.30 - 16.30 น.
สถานที่ : รอยัลพารากอน ฮอลล์
ห้อง : Meeting 6
จำนวนคนที่ลงทะเบียน
0 / 80
seminar

TRIUP Act Implementation Live Clinic

ผศ.ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ
ผู้เชี่ยวชาญระดับสูง
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

วันที่ 19 กรกฏาคม 2566
เวลา : 13.00 - 15.00 น.
สถานที่ : รอยัลพารากอน ฮอลล์
ห้อง : Meeting 3 - 4
จำนวนคนที่ลงทะเบียน
0 / 55
seminar

กรณีศึกษา: Freedom to Operate

 1. คุณจิราภรณ์ เหลืองไพรินทร์
  ผู้อำนวยการ ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา
  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 2. ดร.เพียงเพ็ญ วงศ์นภาพรรณ
  Lead Technology Commercialization
  บริษัท ศิริราชวิทยวิจัย จำกัด

วันที่ 19 กรกฏาคม 2566
เวลา : 13.30 - 16.30 น.
สถานที่ : รอยัลพารากอน ฮอลล์
ห้อง : Meeting 5
จำนวนคนที่ลงทะเบียน
0 / 80
seminar

การจัดเตรียมคำขอ และแนวทางการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์อาหาร

 1. ภญ.พัชราภรณ์ ธำรงกิจเจริญ
  เภสัชกรชำนาญการ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
 2. คุณณัชชา จันไขโคตร
  นักวิชาการอาหารและยาชำนาญการ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

วันที่ 19 กรกฏาคม 2566
เวลา : 13.30 - 16.30 น.
สถานที่ : รอยัลพารากอน ฮอลล์
ห้อง : Meeting 1 - 2
จำนวนคนที่ลงทะเบียน
0 / 50