ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน Business Matching

เสวนาเปิดจักรวาลแห่ง ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
ที่จะสร้างรายได้ สร้างมูลค่า และแรงบันดาลใจให้กับธุรกิจของคุณ

ลงทะเบียน

ประชุม/สัมมนา/อบรม

วันที่ 18 กรกฏาคม 2566

seminar

เสวนาทิศทาง Journey to Impact เรื่องที่ 1 : Roadmap to Net Zero

 1. คุณสลิลลา สีหพันธุ์
  ผู้อำนวยการบริหารฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ ฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ บริษัทเนสท์เล่ (ไทย) จำกัด
 2. ดร.ธนพงศ์ ดวงมณี
  ผู้อำนวยการด้านนโยบายสิ่งแวดล้อม มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง
 3. รศ.ดร.พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์
  รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
  Moderator: ดร.วิทย์ สิทธิเวคิน

วันที่ 18 กรกฏาคม 2566
เวลา : 10.30 - 11.00 น.
สถานที่ : รอยัลพารากอน ฮอลล์
ห้อง : Main Stage
จำนวนคนที่ลงทะเบียน
0 / 200
seminar

เสวนาทิศทาง Journey to Impact เรื่องที่ 2 : ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการขับเคลื่อนสู่การแก้ไขปัญหา PM2.5 ด้วยวิจัยและนวัตกรรม

 1. ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์
  ประธานคณะทํางานเพื่อขับเคลื่อนร่างกฎหมายว่าด้วยอากาศสะอาด
 2. ดร.ปิ่นสักก์ สุรัสวดี
  อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ
 3. ดร.พงศ์ไท ไทโยธิน
  รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร
 4. คุณวฤต รัตนชื่น
  ผู้ช่วยผู้ว่าการวิจัยนวัตกรรม และพัฒนาธุรกิจ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
 5. รศ.ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล
  ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
  Moderator: ดร.วิทย์ สิทธิเวคิน

วันที่ 18 กรกฏาคม 2566
เวลา : 11.00 - 12.00 น.
สถานที่ : รอยัลพารากอน ฮอลล์
ห้อง : Main Stage
จำนวนคนที่ลงทะเบียน
0 / 200
seminar

เสริมแกร่ง กล้าแข่งขัน ในตลาดนานาชาติ ด้วยผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม (Eco Products)

 1. ดร.ศิริพร ลาภเกียรติถาวร
  ผู้อำนวยการศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมวัสดุ
  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
 2. ดร.อัญชนา พัฒนสุพงษ์
  ผู้อำนวยการห้องปฏิบัติการทดสอบการสลายตัวทางชีวภาพของวัสดุ
  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
 3. คุณเอก เอื้อตระการวิวัฒน์
  ผู้อำนวยการกองประเมินและรับรองผลิตภัณฑ์
  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
 4. ดร.ศิริวรรณ ตั้งแสงประทีป
  นักวิจัยอาวุโส ห้องปฏิบัติการการพัฒนาบรรจุภัณฑ์
  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
 5. คุณณัฐ์ธนกร ฉิมวิเนตร
  ตัวแทนฝ่ายขายต่างประเทศ
  บริษัท แวนด้า แพค จำกัด
  Moderator: ดร. โสภาพรรณ สัญญาณเสนาะ
  ผู้อำนวยการสำนักจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

วันที่ 18 กรกฏาคม 2566
เวลา : 13.30 - 16.30 น.
สถานที่ : รอยัลพารากอน ฮอลล์
ห้อง : Meeting 1 - 2
จำนวนคนที่ลงทะเบียน
0 / 50
seminar

NQI for Food System

 1. ดร.จิราภรณ์ บุราคร
  นักวิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญ, กรมวิทยาศาสตร์บริการ
 2. คุณขนิษฐา อินทร์ประสิทธิ์
  หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยและพัฒนาอาหารแปรรูป, กรมวิทยาศาสตร์บริการ
 3. คุณเยาวลักษณ์ ชินชูศักดิ์
  นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
 4. คุณฐานันดร พิทักษ์เกียรติ
  นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ, กรมวิทยาศาสตร์บริการ
  Moderator: ดร.สุวรรณี แทนธานี
  นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ, กรมวิทยาศาสตร์บริการ

วันที่ 18 กรกฏาคม 2566
เวลา : 13.30 - 16.30 น.
สถานที่ : รอยัลพารากอน ฮอลล์
ห้อง : Meeting 3 - 4
จำนวนคนที่ลงทะเบียน
0 / 55
seminar

การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา กรณีเกิดการละเมิด/ข้อพิพาท

 1. ดร.ใจรัก เอื้อชูเกียรติ
  ที่ปรึกษาอาวุโส, สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต
  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 2. คุณอรุณศรี ศรีธนะอิทธิพล
  ที่ปรึกษาอาวุโส, สถาบันพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต
  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

วันที่ 18 กรกฏาคม 2566
เวลา : 13.30 - 16.30 น.
สถานที่ : รอยัลพารากอน ฮอลล์
ห้อง : Meeting 5
จำนวนคนที่ลงทะเบียน
0 / 80
seminar

การใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาเชิงสาธารณะและพาณิชย์ (กรณีศึกษา)

 1. คุณจิราภรณ์ เหลืองไพรินทร์
  ผู้อำนวยการ ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา, มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 2. คุณพิมพ์ประไพ ธีระชีพ
  ผู้อำนวยการฝ่ายการบริหาร, บริษัท P & L Consultant จำกัด

วันที่ 18 กรกฏาคม 2566
เวลา : 13.30 - 16.30 น.
สถานที่ : รอยัลพารากอน ฮอลล์
ห้อง : Meeting 6
จำนวนคนที่ลงทะเบียน
0 / 80
seminar

เสวนาทิศทาง Journey to Impact เรื่องที่ 3 : ความร่วมมือสู่การสร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมมันสำปะหลัง

 1. คุณธิดารัตน์ รอดอนันต์
  ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา และ กรรมการผู้จัดการบริษัท สงวนวงษ์ อุตสาหกรรม จำกัด
 2. ดร.วรินธร สงคศิริ
  ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยวิศวกรรมชีวเคมีและชีววิทยาระบบ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและ เทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 3. คุณวัลลีย์ อมรพล
  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  Moderator: ดร.รื่นรมย์ เลิศลัทธภรณ์

วันที่ 18 กรกฏาคม 2566
เวลา : 14.00 - 15.00 น.
สถานที่ : รอยัลพารากอน ฮอลล์
ห้อง : Main Stage
จำนวนคนที่ลงทะเบียน
0 / 200
seminar

กิจกรรม “PMUC - Tech Ventures Investment Pitching”

20 Tech Ventures ในกลุ่มอุตสาหกรรม เกษตร อาหาร การแพทย์สุขภาพ ดิจิตอล AI และสิ่งแวดล้อม บ่มเพาะ โดย 11 Accelerators ที่ได้รับทุนการสนับสนุนจาก PMUC
รายชื่อ ลำดับ Ventures & Accelerators

วันที่ 18 กรกฏาคม 2566
เวลา : 15.30 - 18.00 น.
สถานที่ : รอยัลพารากอน ฮอลล์
ห้อง : Main Stage
จำนวนคนที่ลงทะเบียน
0 / 200
seminar

กิจกรรม “Shark Tank: การผลักดันด้านนวัตกรรม Low-Carbon Business เพื่อต่อยอดสู่ผู้นำด้านสิ่งแวดล้อมในระดับสากล”

 1. คุณประพล มิลินทจินดา
  ผู้แทนนักลงทุน Shark ประธาน People Park Community Mall อ่อนนุช และผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนและตลาดหลักทรัพย์ (ผู้แทนนักลงทุน Shark)
 2. คุณทรงสมร พาณิชย์
  ผู้อำนวยการผลิตรายการ Shark Tank Thailand
 3. รศ.ดร.สุดสวาสดิ์ ดวงศรีไสย์
  รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบ ววน. ด้านการนำ ผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
 4. ดร.สาธิต เนียมสุวรรณ
  ผู้จัดการโครงการสำนักรับรองคาร์บอนเครดิต องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์กรมหาชน) (อบก.)
  Moderator: คุณสาวิกา กาญจนมาศ

วันที่ 18 กรกฏาคม 2566
เวลา : 18.30 - 20.00 น.
สถานที่ : รอยัลพารากอน ฮอลล์
ห้อง : Main Stage
จำนวนคนที่ลงทะเบียน
0 / 200

วันที่ 19 กรกฏาคม 2566

seminar

การเข้าถึงเงินทุนสำหรับ SME เพื่อพัฒนานวัตกรรม

 1. คุณไพบูลย์ ดำรงวารี
  ผู้ช่วยเลขาธิการ สายระดมทุน
  สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)
 2. คุณประพันธ์ เจริญประวัติ
  ผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) และไลฟ์เอ๊กซ์เช้นจ์ (LiVEx)
 3. คุณพรชัย จิรโสภณ
  รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ, SME D Bank
  Moderator: ดร. ลัษมณ อรรถาพิช

วันที่ 19 กรกฏาคม 2566
เวลา : 10.00 - 12.00 น.
สถานที่ : รอยัลพารากอน ฮอลล์
ห้อง : Main Stage
จำนวนคนที่ลงทะเบียน
0 / 200
seminar

การจัดเตรียมคำขอ และแนวทางการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์สมุนไพร

ภญ.วิวรรณ ชมพืช
เภสัชกรชำนาญการ กลุ่มกำกับดูแลก่อนออกสู่ตลาด
กองผลิตภัณฑ์สมุนไพร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

วันที่ 19 กรกฏาคม 2566
เวลา : 10.00 - 12.00 น.
สถานที่ : รอยัลพารากอน ฮอลล์
ห้อง : Meeting 1 - 2
จำนวนคนที่ลงทะเบียน
0 / 50
seminar

เตรียมความพร้อมของข้อมูลด้านระบบสารสนเทศตาม พรบ. TRIUP

ผู้แทนทีมพัฒนาระบบ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

 1. คุณคุณัญญา สิงห์มี
 2. คุณวิโรจน์ เม่นสุวรรณ
 3. คุณจารุวัตร เดือนแจ่ม

วันที่ 19 กรกฏาคม 2566
เวลา : 10.00 - 12.00 น.
สถานที่ : รอยัลพารากอน ฮอลล์
ห้อง : Meeting 3 - 4
จำนวนคนที่ลงทะเบียน
0 / 55
seminar

ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์และมาตรฐานสำคัญที่ผู้ประกอบการควรรู้

 1. ศ.ดร.ศิริรัตน์ เร่งพิพัฒน์
  อาจารย์ประจำ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 2. ดร.กิตติพงษ์ เอื้อสุนทราชุน
  Chief Scientific Officer, GENEPEUTIC BIO CO., LTD.
 3. ภก.ธนพล วงศ์แก้ว
  เภสัชกรชำนาญการ
  สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
  Moderator: ดร.ชัยยง โกยกุล
  อาจารย์ประจำ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันที่ 19 กรกฏาคม 2566
เวลา : 10.00 - 12.00 น.
สถานที่ : รอยัลพารากอน ฮอลล์
ห้อง : Meeting 5
จำนวนคนที่ลงทะเบียน
0 / 80
seminar

Key Steps to Unleash Innovation and Drive Your Startup

Ma Mun Thoh
Industrial Liaison Office
Technology Transfer and Innovation (TTI), NUS Enterprise

วันที่ 19 กรกฏาคม 2566
เวลา : 10.00 - 12.00 น.
สถานที่ : รอยัลพารากอน ฮอลล์
ห้อง : Meeting 6
จำนวนคนที่ลงทะเบียน
0 / 80
seminar

การจัดเตรียมคำขอ และแนวทางการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์

 1. ภก.ณัฐพร ธัญญเกษตร
  เภสัชกรชำนาญการ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
 2. ภญ.ณัฐธิชา สุปารา
  เภสัชกรชำนาญการ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

วันที่ 19 กรกฏาคม 2566
เวลา : 13.30 - 16.30 น.
สถานที่ : รอยัลพารากอน ฮอลล์
ห้อง : Meeting 6
จำนวนคนที่ลงทะเบียน
0 / 80
seminar

TRIUP Act Implementation Live Clinic

ผศ.ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ
ผู้เชี่ยวชาญระดับสูง
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

วันที่ 19 กรกฏาคม 2566
เวลา : 13.00 - 15.00 น.
สถานที่ : รอยัลพารากอน ฮอลล์
ห้อง : Meeting 3 - 4
จำนวนคนที่ลงทะเบียน
0 / 55
seminar

กรณีศึกษา: Freedom to Operate

 1. คุณจิราภรณ์ เหลืองไพรินทร์
  ผู้อำนวยการ ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา
  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 2. ดร.เพียงเพ็ญ วงศ์นภาพรรณ
  Lead Technology Commercialization
  บริษัท ศิริราชวิทยวิจัย จำกัด

วันที่ 19 กรกฏาคม 2566
เวลา : 13.30 - 16.30 น.
สถานที่ : รอยัลพารากอน ฮอลล์
ห้อง : Meeting 5
จำนวนคนที่ลงทะเบียน
0 / 80
seminar

การจัดเตรียมคำขอ และแนวทางการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์อาหาร

 1. ภญ.พัชราภรณ์ ธำรงกิจเจริญ
  เภสัชกรชำนาญการ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
 2. คุณณัชชา จันไขโคตร
  นักวิชาการอาหารและยาชำนาญการ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

วันที่ 19 กรกฏาคม 2566
เวลา : 13.30 - 16.30 น.
สถานที่ : รอยัลพารากอน ฮอลล์
ห้อง : Meeting 1 - 2
จำนวนคนที่ลงทะเบียน
0 / 50
seminar

The Journey to Impact: Challenges and perspectives on “How to make the industry-university relationship work?”

 1. Dr. David Ai
  Head of Innovation
  The London School of Economics and Political Science (LSE)
 2. Dr. Alwin Wong
  Chair Elect, Alliance of Technology Transfer Professional (ATTP)
 3. Dr. Ma Mun Thoh
  Industrial Liaison Office
  Technology Transfer and Innovation (TTI), NUS Enterprise
  Moderator: Dr. Chalermpol Tuchinda
  AUTM ASEAN Committee Chair

วันที่ 19 กรกฏาคม 2566
เวลา : 13.30 - 15.30 น.
สถานที่ : รอยัลพารากอน ฮอลล์
ห้อง : Main Stage
จำนวนคนที่ลงทะเบียน
0 / 200
seminar

IPACE: Thailand’s Centralized IP Acceleration and Commercialization Enterprise

 1. Veravej Guy Ornthanalai
  CEO, IP Acceleration and Commercialization Enterprise (IPACE)
 2. Wong Lup Wai
  CEO, IPI Singapore
 3. Yoshihiro Maeda
  CEO, Linkers Corporation Japan
  Moderator: Dr. Akkharawit Kanjana-Opas
  Expert in Intellectual Property and Foresight,
  Thailand Science Research, and Innovation (TSRI)

วันที่ 19 กรกฏาคม 2566
เวลา : 15.30 - 16.30 น.
สถานที่ : รอยัลพารากอน ฮอลล์
ห้อง : Main Stage
จำนวนคนที่ลงทะเบียน
0 / 200